Algemene voorwaarden | Praktijk Kevenaar • fysiotherapie en orthopedische manuele therapie • Zundert
076 - 597 61 73

Algemene voorwaarden

Dit gedeelte van de website is bedoeld om u te informeren over de gang van zaken rondom uw fysiotherapeutische behandeling. Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u. Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de therapeut en de patient waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de patient te voldoen ( Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO). Daarnaast maken de op onze website beschreven huisregels, bejegening, klachtenregeling,privacy en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst.

HUISREGELS

Omdat in onze praktijk altijd meerdere patienten tegelijk aanwezig zijn, gelden huisregels om ongelukken, incidenten en onduidelijkheden te voorkomenb. Dit zorgt mede voor een veilige en prettige (werk)omgeving voor zowel patienten, bezoekers als medewerkers van onze praktijk.

 • de praktijk zorg voor hoezen op de behandeltafels. Deze worden dagelijks of desgewenst eerder verschoond. Indien u dit wenst kunt u een eigen badlaken meebrengen  
 • Indien medisch noodzakelijk kan de fysiotherapeut u thuis behandelen. Hiervoor is een verwijzing van een arts noodzakelijk.   
 • Uw fysiotherapeut legt de afspraken vast op een afsprakenkaartje. Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht dit kaartje steeds mee te nemen. 
 • Wij werken zo veel mogelijk op tijd. Indien u 10 minuten na het afgesproken tijdstip nog niet aan de beurt bent, benader dan 1 van de medewerkers om te controleren of uw afspraak klopt. 
 • Het maken, wijzigen of annuleren van afspraken kan niet per email of whatsapp. Wij verzoeken u dit telefonisch te doen. 
 • Wij verzoeken u voor de behandeling geen parfum, eau de toilette etc. te gebruiken. De geur is vaak moeilijk van onze handen te verwijderen en kan hinderlijk zijn voor mensen met allergie.
 • Patienten dienen zich volgens de algemeen gelderende fatsoensnormen en - waarden te gedragen. 
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen uit de praktijk te verwijderen in geval van aanstoootgevend gedrag of ongepast taalgebruik.
 • Omdat de praktijk ook minder valide patienten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen. 
 • Laat geen waardevolle spulen achter in uw jas, tas of andere eigendommen in de wachtruimte. 
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen in het pand of op het buitenterrein ( auto, fiets).   
 • Wilt u bij het parkeren van uw fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen? 
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie ( brandweer, politie) op te volgen. 
 • Patienten die gebruik maken van oefenapparatuur dienen sportkleding te dragen.

BEJEGENING

Voor de omgang met en het behandelen van de patient is een aantal richtlijnen opgesteld. Binnen onze praktijk werken wij volgens deze officiele KNGF richtlijnen. Wij geven u hieronder de strekking van deze richtlijnen. 

 • De werkwijze voor de behandeling van de patient wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij gevn wij aan welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patient dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patient dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patient behandeld kan worden. 
 • Als een patient er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patient aanwezig zijn.
 • Als er derden bij de behandeling aanwezig zijn zal vooraf toestemming aan de patient gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders dienen zich tegenover de patient respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling worden beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen de patiënt en de fysiotherapeut.

 • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de patiënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet is verzekerd, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering wordt vergoed, krijgt de patient alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
 • De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.
 • Bij uitblijven van betaling na de eerste betalingstermijn van veertien dagen zal er een herinnering worden gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. 
 • Bij  uitblijven van betaling van de herinnering zal er een aanmaning verzonden worden met een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Bij uitblijven van betaling van de aanmaning is de praktijkhouder gemachtigd het incassotraject op te starten waarbij hij zich aan de wettelijke verplichtingen zal conformeren.