Privacy | Praktijk Kevenaar • fysiotherapie en orthopedische manuele therapie • Zundert
076 - 597 61 73

Uw persoonsgegevens en uw privacy 

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese privacywet. Hierdoor verdwijnt de oude wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp). De nieuwe wet wordt in Nederland ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming    (AVG) genoemd. Het doel van deze wet is het zorgvuldiger en transparanter omgaan met persoonsgegevens. De regels staan o.a. vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en WGBO.

Praktijk Kevenaar Fysiotherapie en haar medewerkers, hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. In onze praktijk verwerken wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Als zorgverlener zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op deze website.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen , tenzij dit en in overleg met u nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

De plichten van de praktijk

Praktijk Kevenaar Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in deze praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt;

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld nl: fysiotherapeutische zorgverlening, doelmatig beheer en beleid, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen PraktijkKevenaar Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoons- en medische gegevens.
 • Uw persoons- en medische gegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoons- en medische gegevens worden goed niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor persoons- en medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens ( voor zover de privacy van een ander daar niet door wordt geschaad)
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht van mensen om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring ( van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag, schriftelijk aan ons kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger ( zoals een schriftelijke gematigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Praktijk Kevenaar Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw medische- en persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw gegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft, ook om uw huisarts/specialist te informeren. Op deze regel bestaan echter enkel uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

U ontvangt van ons maandelijks een nieuwbrief per email omdat u uw emailadres bij ons bekend heeft gemaakt na aanmelding via de website of omdat u in behandeling bent (geweest) bij praktijk Kevenaar. U kunt zich te allen tijde afmelden hiervoor via de link onderaan de nieuwsbrief.

 

Meldplicht datalekken- digitale veiligheid in Praktijk Kevenaar Fysiotherapie

Met ingang van 1 januari 2016 geldt er voor bedrijven een meldplicht voor datalekken. De meldplicht is onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp). De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde. Wel stelt de AVG strengere eisen t.a.v. registratie van de datalekken. De meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n). Praktijk Kevenaar Fysiotherapie heeft diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de kans op datalekken te minimaliseren cq uit te sluiten. Mocht er een datalek plaatsvinden dan maakt de praktijk gebruik van het protocol voor de melding van datalekken. In dit protocol staat de procedurebeschrijving verwoord. Alle medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol.

 

Cookies op deze website

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Praktijkkevenaar.nl verzamelt anonieme gegevens over website bezoekers, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. We gebruiken deze zogenaamde ‘Analytics’ gegevens o.a. om te bepalen welke pagina’s op de website worden gebruikt. Uw websitebezoek wordt niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens zoals emailadres, naam of IP adres. De verzamelde data wordt alleen op anoniem overkoepelend niveau gebruikt voor analyse doeleinden.

Op praktijkkevenaar.nl worden de volgende cookies gebruikt:

 • Google Analytics, hierbinnen zijn de volgende Analytics functies geïmplementeerd:
  • Demografische en interesserapporten van Google Analytics.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan verzoeken wij u uw vraag te stellen via het sturen van een email naar info@praktijkkevenaar.nl